Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN (zie onder aan deze pagina voor aanvullende voorwaarden specifiek geldende voor deze webshop) 

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, lid van de HIBIN, die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die materialen levert,koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet/de partij met wie ondernemer een overeenkomstsluit tot levering van materialen en/of daartoe te verwerken producten,materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten, aanbieding: de door ondernemer aangebodenlevering van materialen, order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer,overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding, partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper.

2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvanuitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 3. Aanbod

1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is.

4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 4. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekteprijslijst of aanbieding van ondernemer.

2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting,tenzij anders vermeld.

3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan,en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemergerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Levertijden, levering en risico

1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.

3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen.

5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.

8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.

9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de ver-voerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.

11. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

13. Levering vindt plaats in geheel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. In overleg kan er ook geleverd worden in de grensstreek van België en Duitsland of in Zeeuws Vlaanderen.

Artikel 7. Betaling

1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de ondernemer vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.

3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.

5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 9. Keuring en reclame

1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.

2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers hiervan aan ondernemer.

3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.

4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.

6. De koper dient ondernemer binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 10. Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit is overeengekomen.

Artikel 11. Zekerheid

1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.

2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

3. In geval van levering van producten door ondernemer die hij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.

4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.

5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.

6. Indien de koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.

Artikel 13. Einde overeenkomst

1. Ondernemer kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:

a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;

b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;

d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.

2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door ondernemer aan de koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

3. Ondernemer kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst.

4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14. Overmacht

1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.

2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.

3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft ondernemer het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

Algemene voorwaarden B2C

 ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, lid van HIBIN, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die bouw- en afbouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten levert en indien overeengekomen verwerkt, aanbrengt en/of monteert.
 • Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen levering van materialen en indien overeengekomen uit te voeren werkzaamheden.
 • Algemene Voorwaarden: Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden.
 • HIBIN Garantiefonds: Het fonds van HIBIN dat de opdrachtgever garandeert dat de overeenkomst volledig wordt nagekomen in de situatie dat de ondernemer hiertoe zelf niet meer in staat is vanwege surséance van betaling, faillissement of een schuld-saneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het reglement van het HIBIN Garantiefonds maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 • Geschillencommissie: de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen van de stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)- aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 - Aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst van het aanbod.
 3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.
 4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het aanbod (mede) de uitvoering van werkzaamheden omvat wordt daarin een vaste datum dan wel een vermoedelijk weeknummer van oplevering vermeld.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in deprijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 • Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijeneen vast bedrag overeen waar voor de werkzaamheden zullen worden verricht;
 • Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een
  nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a.uurtarief en
  eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
  De ondernemer kan op verzoek van de consument een
  indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten
  door het noemen van een richtprijs.
  6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze
  7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De ondernemer voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. De uit te voeren werk- zaamheden worden verricht binnen de normale werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbieding.
 4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
 • onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijke wijs behoort te kennen;
 • gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter
  beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze
  kent of redelijker wijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de ondernemer deze kent of redelijker wijs behoort te kennen.
  5. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
  6. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht
  door terzake deskundige personen.
  7. De ondernemer heeft recht op termijnverlenging indien de
  uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van
  omstandigheden die voor risico van de consument komen.

ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheid van de consument

 1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid dematerialen af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 3. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
 4. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaandelid, dient de consument de daarmee voor de ondernemd verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
 7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 4.

ARTIKEL 7 - Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
 2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de consument meer- en minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
 2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
 3. Bij betwisting zal de ondernemer het bestaan van de opdracht
  tot meer- en minderwerk moeten aantonen.

ARTIKEL 9 - Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 2. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de consument de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten en verminderd met de besparingen die voor de ondernemer voortvloeien uit de opzegging.
 3. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b zal de consument aan de ondernemer vergoeden de bestede loon- en materiaalkosten vermeerderd met de door de ondernemer gemaakte kosten, inclusief een redelijke vergoeding voor de gederfde winst die de ondernemer over het gehele werk zou hebben genoten.
 4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

ARTIKEL 10 - (Op)levering

 1. Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen / wordt het werk op deze datum (op)geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de materialen/wordt het werk op of omstreeks deze datum (op)geleverd.
 2. Het werk wordt in de navolgende gevallen als (op)geleverd beschouwd:
  a. wanneer de ondernemer de consument schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard door ondertekening van een opleveringsformulier;
  b. wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
  c. wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;
  d. bij levering van materialen af magazijn: zodra de materialen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
  e. bij franco levering van materialen: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
 3. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijker-
  wijs kan constateren dienen door de consument na aflevering
  en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij
  voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de ondernemer.
 4. Bij verwerking/montage van de te leveren materialen door de
  ondernemer dient, ingeval de materialen vóór de verwerking/
  montage worden afgeleverd, de consument de materialen bij
  aflevering te controleren op aantallen en zichtbare beschadi-
  ging van de verpakkingen.

ARTIKEL 11 - Overschrijding (op)leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor de oplevering van de door de ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden is de ondernemer aan de opdrachtgever − zonder dat de opdrachtgever hem in gebreke hoeft te stellen − een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdag verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overeengekomen vaste opleveringsdatum wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt door omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is van overeenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt dan de door partijen overeengekomen vaste datum doch op die dag blijkt dat in redelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
 2. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke datum voor de oplevering van de door de ondernemer uit te voeren overeengekomen werkzaamheden dient de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op te leveren. Verzuimt de ondernemer dit dan is hij aan de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding van € 30 per kalenderdag verschuldigd voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze redelijke termijn wordt overschreden, tenzij de ondernemer aantoont dat dit komt door omstandigheden die niet voor zijn risico zijn. Deze boeteregeling is van overeenkomstige toepassing op de situatie dat oplevering éérder plaatsvindt dan de door partijen overeengekomen vermoedelijke datum doch op die dag blijkt dat in redelijkheid niet van oplevering gesproken kan worden.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen bedrag kleiner of gelijk aan € 5.000 maximaal 20% van dat bedrag en bij bedragen groter dan € 5.000 maximaal 10% van dat bedrag.
 4. De opdrachtgever is bevoegd om de in lid 1 en 2 bedoelde schadevergoeding te verrekenen met de eerstvolgende termijn of met de eindafrekening. Deze schadevergoeding is niet verschuldigd voor dagen zowel binnen als na de bedoelde opleveringstermijn dat de oplevering door overmacht van de ondernemer is vertraagd.
 5. Bij overschrijding van een overeengekomen vaste datum voor
  de levering van materialen heeft de opdrachtgever het recht −
  zonder de ondernemer in gebreke te hoeven stellen − om de
  overeenkomst te ontbinden.
 6. Bij overschrijding van een overeengekomen vermoedelijke
  datum voor de levering van materialen dient de opdrachtgever
  de opdrachtgever de ondernemer schriftelijk in gebreke te
  stellen en de gelegenheid te geven deze materialen alsnog
  binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de onderne-
  mer dit dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeen-
  komst te ontbinden.

ARTIKEL 12 - Retourzendingen

 1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen − voor zover de leverancier de betreffende materialen nog in voorraad houdt − worden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding.
 2. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

ARTIKEL 13 - Zekerheid bij vooruitbetaling

 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst van de consument een vooruitbetaling van maximaal 10% van het overeengekomen bedrag bedingen.
 2. Op de vooruitbetaling zijn de bepalingen van het HIBIN garantiefonds dat deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14 - Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de levering / het uit te voeren werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

ARTIKEL 15 - De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de (op)levering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor de prijsvormingsmethode aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.
 5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
 6. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen twee weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 16 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
 4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalings- verplichting heeft voldaan.
 5. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 17 - Garantie voor het geleverde

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden tekortkomingen aan het uitgevoerde werk gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek hem niet kan worden toegerekend of het gebrek het gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven periodiek onderhoud. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
 2. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DIN-normen, geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument.
 3. De tekortkomingen als bedoeld in lid 1 zijn tekortkomingen die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

ARTIKEL 18 - Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrek- king tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, uitgevoerde werkzaamheden en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 19 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

 1. HIBIN zal met bekwame spoed de verplichtingen van de ondernemer tegenover de consument hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies overnemen indien deze ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen, tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet bij HIBIN.

ARTIKEL 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
HIBIN zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg
met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Reglement HIBIN Garantiefonds

 1. Het HIBIN Garantiefonds is ingesteld om orders uit te voeren die de bij HIBIN aangesloten leverancier vanwege surséance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen niet meer kan uitvoeren.
 2. Het HIBIN Garantiefonds is uitsluitend van toepassing indien de order is geplaatst bij een lid van HIBIN.
 3. Door het HIBIN Garantiefonds wordt de vooruitbetaling van 10% conform artikel 13 van de HIBIN Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden, zeker gesteld.
 4. Het HIBIN Garantiefonds draagt er zorg voor dat de order tegen de overeengekomen prijs en voorwaarden wordt uitgevoerd.
 5. Bij een beroep op het HIBIN Garantiefonds is de consument gehouden om zo spoedig mogelijk een afschrift van de order c.q. orderbevestiging, evenals een bewijs van een eventuele vooruitbetaling te zenden aan: HIBIN, HNK Ede Horapark, Bennekomseweg 41-43, 6717 LL Ede.
 6. HIBIN is gehouden de consument zijn beroep op het garantiefondsschriftelijk te bevestigen en zo spoedig mogelijk daarna contact met hem op te nemen over de uitlevering van de order.
 7. HIBIN wijst in overleg met de consument een bij HIBIN aangesloten onderneming aan, die de order tegen de overeengekomen voorwaarden uitvoert. Zij streeft er met uiterste inspanning naar om de oorspronkelijke (op)leveringsdatum te handhaven c.q. zo dicht mogelijk te benaderen. Indien de consument een beroep doet op het HIBIN Garantiefonds en er is sprake van een overeengekomen vaste of vermoedelijke datum van (op)levering, wordt de boeteclausule conform artikel 11 van de in punt 3 genoemde voorwaarden opgeschort. Partijen spreken in overleg met HIBIN een nieuwe datum van (op)levering af.
 8. De aan te wijzen onderneming voert het overgrote deel van de bestelde materialen in haar assortiment. De consument geleverd in gelijkwaardige kwaliteit en uitvoering.
 9. Indien de order is uitgevoerd, zenden zowel de consument als de ondernemer hiervan bericht aan HIBIN.

Contactgegevens

dakpandirect.nl (onderdeel van Bevers Bouwmaterialen)
Kievitsven 42
5249 JJ Rosmalen
KvK 16051012
BTW NL 0076.13.933.B.02